REGULAMIN POBYTU

REGULAMIN

Ośrodek Rehabilitacyjno-Rekreacyjny „MAGNOLIA”

I PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Ośrodku. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Rekreacyjnego „MAGNOLIA”
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie Hotelu www.magnolia-kg.pl

II DOBA HOTELOWA

 1. Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00 dnia następnego.
 3. Życzenie przedłużenia doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Ośrodek może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
 4. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 5. Przedłużenie dobry hotelowej wg obowiązującego cennika.

III. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI

Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez:

a) telefoniczne zamówienie pobytu, potwierdzone następnie korespondencją e-mail (podaną przez gościa) precyzującą warunki dokonanej rezerwacji

b) wysłanie zamówienia na pobyt w formie pisemnej: w formie elektronicznej (e-mail marketing@magnolia-kg.pl) lub listem Ośrodek Rehabilitacyjno-Rekreacyjny „MAGNOLIA” ul. Bałtycka 39, 78-100 Kołobrzeg

c) osobiście poprzez złożenie zamówienia pobytu w recepcji.

 1. Po dokonaniu rezerwacji zgodnie z procedurą opisaną w ust. 1 lit. a) i b) Ośrodek prześle na wskazany przez (Rezerwującego) adres e-mail lub adres pocztowy dokument będący potwierdzeniem rezerwacji wraz ze wskazaniem kwoty za pobyt i świadczeniami. Świadczenia wykazane w rezerwacji nie podlegają zamianie na inne świadczenia lub rezygnacja z jej części nie upoważnia do obniżenia ceny za pobyt.
 2. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie Ośrodek rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zaliczki w wysokości wskazanej w potwierdzeniu rezerwacji.
 3. Zaliczka, o której mowa w ust. 3 winna być wpłacona na konto Ośrodka w formie przelewu bankowego, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej.
 4. Zaliczka winna być wpłacona w ciągu 3 dni od daty dokonania rezerwacji lub w terminie określonym na przesłanym dokumencie potwierdzającym rezerwację. Pozostała kwota płatna na miejscu w ciągu pierwszych 3 dni pobytu.
 5. W przypadku braku wpłaty zaliczki w określonym terminie, bądź braku środków na karcie kredytowej, rezerwacja zostanie anulowana.
 6. Za datę dokonania zaliczki uznaje się datę uznania rachunku bankowego. Wpłaty prosimy kierować na nr rachunku bankowego ORR MAGNOLIA :

w PLN : Konto bankowe Santander Bank 12 1090 2659 0000 0001 3699 7915

 1. W przypadku dokonywania rezerwacji za pośrednictwem zewnętrznych portali internetowych, mają zastosowanie zamieszczone na ich stronach zasady i regulaminy dokonywania tych rezerwacji.

IV ANULOWANIE REZERWACJI

 1. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu:
 2. a) 30% wartości zaliczki – w przypadku rezygnacji zgłoszonej do 30 dni przed rozpoczęciem pobytu
 3. b) 50% wartości zaliczki – w przypadku rezygnacji zgłoszonej na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem pobytu
 4. c) zaliczka nie podlega zwrotowi – w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem pobytu.
 5. d) w przypadku, gdy Gość nie pojawi się w Ośrodku w dniu planowanego przyjazdu do godziny 20:00 bez wcześniejszej informacji odnośnie późniejszego przyjazdu – Ośrodek ma prawo zatrzymania zaliczki a także prawo do wynajęcia zarezerwowanego pokoju innej osobie, która jest zainteresowana pobytem w Ośrodku w tym terminie. W przypadku gdy Gość mimo potwierdzenia przyjazdu po godzinie 20:00, nie pojawi się w Hotelu do dnia następnego, do godziny 10 wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 6. e) w przypadku, gdy zwrot następuje na konto zagraniczne, Ośrodek dodatkowo odlicza koszty związane z opłatami bankowymi.
 7. Anulowanie rezerwacji jest możliwe tylko na piśmie, tj. w formie listu lub formie elektronicznej na adres e-mail: recepcja@magnolia-kg.pl i marketing@magnolia-kg.pl
 8. Zwrotu zaliczki, w sytuacji o której mowa w ust. 1 lit. a) i b) Ośrodek dokonuje w formie przelewu na wskazany przez Rezerwującego rachunek bankowy po uprzednim otrzymaniu przez Ośrodek podpisanej przez rezerwującego faktury korygującej.
 9. W przypadku skrócenia pobytu, Ośrodek nie zwraca opłaty za pozostały czas zarezerwowanego pobytu.
 10. Zapłata za pobyt następuje w ciągu 3 dni od rozpoczęcia pobytu.

V ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Ośrodek świadczy usługi zgodnie z zakresem oferowanych świadczeń. Świadczenia zgodnie z wykupioną ofertą mogą być bezpłatne lub odpłatne.
 2. Na życzenie gości obiekt świadczy nieodpłatnie m.in. następujące usługi:

a) udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą

b) budzenie o oznaczonej porze

c) przechowywanie bagażu: obiekt może odmówić przyjęcia na przechowywanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego,

d) pośredniczenie w przekazywaniu korespondencji gościa na pocztę. Korespondencja posiadająca wyłącznie odpowiednią ilość znaczków pocztowych,

e) informacje na temat ofert obiektu i miasta

f) korzystanie ze strefy basenowej oznaczonych godzinach i granicach dostępności

Ośrodek może świadczyć dodatkowe usługi na rzecz gości. Usługi dodatkowe rozliczane są na podstawie aktualnego cennika dostępnego w recepcji.

VI ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te zostaną oddane na przechowanie do depozytu recepcji

Magnolia SPA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę auta należącego do gościa

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez gościa w pokoju będą odsyłane na adres przez gościa wskazany na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji obiekt przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone  przez firmy trzecie poza terenem ośrodka.

Gość hotelowy jest odpowiedzialny materialnie za wszelkiego rodzaju zniszczenia majątku ośrodka powstałe z jego przyczyny lub odwiedzających go osób.

Naruszenie zakazu palenia -500,00 zł

VII

Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Rekreacyjny „MAGNOLIA” z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Bałtyckiej 39 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Ośrodku, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.