REGULAMIN POBYTU

REGULAMIN

Ośrodka Rehabilitacyjno- Wczasowego „MAGNOLIA”

     ul. Bałtycka 39, 78-100 Kołobrzeg

I. PRZEDMIOT REGULAMINU

  1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Ośrodku. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
  2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno- Wczasowego „MAGNOLIA”
  3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji Ośrodka, w każdym pokoju, a także na stronie Ośrodka www.magnolia-kg.pl

II. DOBA HOTELOWA

1. Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00 dnia następnego.

3. Życzenie przedłużenia doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Ośrodek może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.

4. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

5. Przedłużenie dobry hotelowej wg obowiązującego cennika hotelowego.

III. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI

1. Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez:

a) telefoniczne zamówienie pobytu, potwierdzone następnie korespondencją e-mail (podaną przez gościa) precyzującą warunki dokonanej rezerwacji

b) wysłanie zamówienia na pobyt w formie pisemnej: w formie elektronicznej (e-mail: marketing@magnolia-kg.pl) lub listem Ośrodek Rehabilitacyjno- Wczasowy „MAGNOLIA” ul. Bałtycka 39, 78-100 Kołobrzeg

c) osobiście poprzez złożenie zamówienia pobytu w recepcji.

2. Po dokonaniu rezerwacji zgodnie z procedurą opisaną w ust. 1 lit. a) i b) Ośrodek prześle na wskazany przez (Rezerwującego) adres e-mail lub adres pocztowy dokument będący potwierdzeniem rezerwacji wraz ze wskazaniem kwoty za pobyt i świadczeniami. Świadczenia wykazane w rezerwacji nie podlegają zamianie na inne świadczenia lub rezygnacja z jej części nie upoważnia do obniżenia ceny za pobyt.

3. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie Ośrodek rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zaliczki w wysokości wskazanej w potwierdzeniu rezerwacji.

4. Zaliczka, o której mowa w ust. 3 winien być wpłacony na konto Ośrodka w formie przelewu bankowego, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej.

5. Zaliczka winna być wpłacona w ciągu 5 dni od daty dokonania rezerwacji lub w terminie określonym na przesłanym dokumencie potwierdzającym rezerwację. Pozostała kwota płatna na miejscu w ciągu pierwszych 3 dni pobytu.

6. W przypadku braku wpłaty zaliczki w określonym terminie, bądź braku środków na karcie kredytowej, rezerwacja zostanie anulowana.

7. Za datę dokonania zaliczki uznaje się datę uznania rachunku bankowego. Wpłaty prosimy kierować na nr rachunku bankowego OR-W MAGNOLIA :

w PLN: Konto bankowe Santander 12 1090 2659 0000 0001 3699 7915

w EURO: SWIFT: BREXPLPWMBK

IBAN: PL50 1140 2004 0000 3812 0430 7518

z dopiskiem: termin i nazwisko osoby korzystającej z pobytu.

8. W przypadku dokonywania rezerwacji za pośrednictwem zewnętrznych portali internetowych, mają zastosowanie zamieszczone na ich stronach zasady i regulaminy dokonywania tych rezerwacji.

            IV. ZAMELDOWANIE


1. Gość Ośrodka MAGNOLIA zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania
klucza do pokoju.

2. Rozpoczęcie pobytu w Ośrodku jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów tego regulaminu przez Gościa.

V. ANULOWANIE REZERWACJI

  1. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu:

a) 30% wartości zaliczki – w przypadku rezygnacji zgłoszonej do 30 dni przed rozpoczęciem pobytu

b) 50% wartości zaliczki – w przypadku rezygnacji zgłoszonej na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem pobytu

c) zaliczka nie podlega zwrotowi – w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem pobytu.

d) w przypadku, gdy Gość nie pojawi się w Ośrodku w dniu planowanego przyjazdu do godziny 20:00 bez wcześniejszej informacji odnośnie późniejszego przyjazdu – Ośrodek ma prawo zatrzymania zaliczki, a także prawo do wynajęcia zarezerwowanego pokoju innej osobie, która jest zainteresowana pobytem w Ośrodku w tym terminie. W przypadku gdy Gość mimo potwierdzenia przyjazdu po godzinie 20:00, nie pojawi się w Ośrodku do dnia następnego do godziny 10.00 wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

e) w przypadku, gdy zwrot następuje na konto zagraniczne, Ośrodek dodatkowo odlicza koszty związane z opłatami bankowymi.

2. Anulowanie rezerwacji jest możliwe tylko na piśmie, tj. w formie listu lub formie elektronicznej na adres e-mail: recepcja@magnolia-kg.pl i marketing@magnolia-kg.pl

3. Zwrotu zaliczki, w sytuacji o której mowa w ust. 1 lit. a) i b) Ośrodek dokonuje w formie przelewu na wskazany przez Rezerwującego rachunek bankowy po uprzednim otrzymaniu przez Ośrodek podpisanej przez rezerwującego faktury korygującej.

4. W przypadku skrócenia pobytu, Ośrodek nie zwraca opłaty za pozostały czas zarezerwowanego pobytu.

5. Zapłata za pobyt następuje w ciągu 3 dni od rozpoczęcia pobytu.

VI. ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Ośrodek świadczy usługi zgodnie z zakresem oferowanych świadczeń. Świadczenia zgodnie z wykupioną ofertą mogą być bezpłatne lub odpłatne.

2. Na życzenie gości obiekt świadczy nieodpłatnie m.in. następujące usługi:

a) udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą

b) budzenie o oznaczonej porze

c) przechowywanie bagażu: obiekt może odmówić przyjęcia na przechowywanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego

d) pośredniczenie w przekazywaniu korespondencji gościa na pocztę. Korespondencja posiadająca wyłącznie odpowiednią ilość znaczków pocztowych

e) informacje na temat ofert obiektu i miasta

f) korzystanie ze strefy basenowej oznaczonych godzinach i granicach dostępności

3. Ośrodek może świadczyć dodatkowe usługi na rzecz gości. Usługi dodatkowe rozliczane są na podstawie aktualnego cennika dostępnego w recepcji.

4. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest zobowiązany do bezzwłocznego zgłoszenia ich w Recepcji, co umożliwi reakcję.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Odpowiedzialność Ośrodka z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do Ośrodka regulują przepisy art. 846849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Ośrodka podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Ośrodek ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów,
w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.

2. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Ośrodek MAGNOLIA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę auta należącego do
gościa.
4. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez gościa w pokoju będą odsyłane na adres wskazany przez gościa na jego koszt. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji obiekt przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez firmy trzecie poza terenem ośrodka.

6. Gość Ośrodka jest odpowiedzialny materialnie za wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia majątku Ośrodka powstałe z jego przyczyny lub odwiedzających go osób.

7. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji Ośrodka.

8. Przez cały czas pobytu w Ośrodku dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.

9. Na terenie Ośrodka, w tym w pokojach hotelowych, obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych na terenie Ośrodka jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1.000 złotych.

10. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.

11. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Ośrodka mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.

12. Gość jest obowiązany do stosownego, kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka, jak również w stosunku do innych Gości. Personel Ośrodka może odmówić obsłużenia Gościa, który zachowuje się agresywnie lub niekulturalnie, w szczególności gdy narusza nietykalność cielesną, znieważa, pomawia, ubliża lub nachalnie narzuca się innym osobom w jakikolwiek sposób, a także gdy nie posiada stosownego odzienia.
13. Nieskorzystanie z usługi zamówionej przez Gościa, nadal zobowiązuje go do uiszczenia opłaty.

14. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Ośrodka powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

15. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

16. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci.

17. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte. Za zagubienie klucza do pokoju obowiązuje opłata w wysokości 50 zł.

        VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza.
2. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do poleceń personelu Ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do opuszczenia terenu Ośrodka.

3. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Ośrodka wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka lub szkodę na osobie innych Gości, pracowników jak również osób trzecich przebywających na terenie obiektu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu.

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Ośrodek Rehabilitacyjno- Wczasowy „MAGNOLIA” Jarosław Żmuda, z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Bałtyckiej 39 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Ośrodku, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Ośrodek. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.